OBCHODNÉ PODMIENKY

Ubytovací poriadok Hotela SLOVAN Tatranská Lomnica

 1. Ubytovací poriadok upravuje pravidlá správania objednávateľa, ďalej iba „hosť“, a ďalšie práva a povinnosti ubytovateľa a hosťa.
 2. V Hoteli SLOVAN Tatranská Lomnica, ďalej iba „hotel“, môže byť ubytovaný iba hosť, ktorý má objednané a recepciou hotela potvrdené služby, alebo ak došlo k ubytovaniu priamo na recepcii hotela, alebo ak je hosť k ubytovaniu prihlásený.
 3. Objednávka ubytovania sa stane pre hosťa záväzná doručením riadne vyplneného rezervačného formulára, ďalej iba „rezervácia“ ubytovateľovi zaplatením zálohovej platby ubytovateľovi, pokiaľ ju vyžaduje. Za doručenie rezervačného formulára sa považuje aj doručenie formulára vyplneného prostredníctvom elektronických prostriedkov. Potvrdením rezervácie hotelovou recepciou je medzi rosťom a ubytovateľom uzatvorená zmluva o ubytovaní podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie v rezervovanej izbe hotela, na dobu a za podmienok podľa potvrdenej rezervácie.
 4. Súčasťou zmluvy o ubytovaní je tento ubytovací poriadok, ktorý je pre obe zmluvné strany záväzný. Hosť sa pri vypĺňaní rezervačného formulára ubytovania na www.hotelslovan.sk zaväzuje uvádzať úplné a pravdivé informácie. Hosť je povinný oznámiť najneskôr v objednávacom formulári zámer priniesť si na hotelovú izbu vlastnú cestovnú detskú postieľku.
 5. Za účelom ubytovania hosťa, je hosť povinný pri príchode preukázať svoju totožnosť zamestnancovi recepcie hotela predložením svojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.
 6. Hotelový hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný podľa zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode na recepcii hotela.
 7. Hotelového hosťa je možné ubytovať na hotelovej izbe po 14:00 hod., najneskôr však do 22:00 hod. V prípade, že sa hosť nedostaví na recepciu hotela v deň začatia pobytu podľa potvrdenej rezervácie v čase medzi 14:00 a 22:00 hod., zaniká mu právo na ubytovanie v rezervovanej izbe a zároveň má ubytovateľ právo od zmluvy o ubytovaní odstúpiť. V prípade objednanej platenej služby “skorý príchod” alebo, ak to bolo vopred dohodnuté v skupinovej objednávke, je možné hosťa ubytovať aj skôr.
 8. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie na hotelovej izbe pred 10:00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za predchádzajúcu noc.
 9. Hosť je oprávnený užívať hotelovú izbu od ubytovania do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania podľa potvrdenej Rezervácie. Hosť je povinný hotelovú izbu opustiť, vypratať svoje veci a odhlásiť svoj pobyt na hotelovej recepcii najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania. Ak tak hotelový hosť neurobí, má ubytovateľ právo na zaplatenie ceny za platenú službu „neskorý odchod“ podľa platného cenníka.
 10. V prípade, že hosť neodhlási svoj pobyt do 14:00 hodiny, je hosť povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie aj za nasledujúci deň.
 11. Počas svojho pobytu môže hotelový hosť parkovať svoje vozidlo na hornom alebo dolnom hotelovom parkovisku. Horné parkovisko je spravidla uzatvorené v čase od 24:00 do 06:30 hod. a nie je strážené.
 12. Motorové vozidlá nie sú miestom určeným na uloženie vecí. Ubytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na hotelových parkoviskách.
 13. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je zverejnený na www.hotelslovan.sk, prípadne cenu vopred písomne dohodnutú. Spravidla pri odchode vystaví ubytovateľ hosťovi písomný účet, ktorý je splatný okamžite po vystavení.
 14. Ak je hosť ubytovaný na základe objednávky, ktorá vznikla priamo na recepcii hotela, je hosť povinný uhradiť minimálne 70% ceny svojho objednaného pobytu pred ubytovaním.
 15. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 16. Ak hosť dodatočne, počas pobytu, požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 17. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii hotela. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení izby a škodu spôsobenú na zariadení hotela, ktorú spôsobí svojim zavineným konaním, konaním osôb ubytovaných na základe jeho objednávky a návštev hosťa.
 18. Finančná náhrada za stratu kľúča od hotelovej izby je 20€.
 19. Raňajky sú podávané v reštaurácii, večere sú podávané v reštaurácii alebo v kaviarni. Nápoje sú podávané v reštaurácii, v kaviarni, na terase a vo vstupnej hale hotela. Hosť nie je oprávnený vynášať pokrmy, nápoje a hotelový servis mimo týchto priestorov bez súhlasu ubytovateľa.
 20. V hotelovej reštaurácii, v kaviarni a spoločných priestoroch hotela je zakázané konzumovať vnesené jedná a nápoje s výnimkou detskej stravy.
 21. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky tak, aby svojim správaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí hotela a správal sa slušne k personálu hotela. Ubytovateľ je oprávnený, nie však povinný upozorniť hosťa na porušovanie dobrých mravov alebo ubytovacieho poriadku. Ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, ak ubytovaný hosť, jeho sprievod alebo návšteva v hoteli napriek upozorneniu hrubo porušuje dobré mravy alebo poruší povinnosti zo zmluvy tým, že poruší ubytovací poriadok.
 22. V čase od 22:00 do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 23. Hosť berie na vedomie, že do jeho izby počas doby pobytu majú právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci ubytovateľa ako napr. chyžná, údržbár a pod.
 24. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety ako napr. lyže, lyžiarske topánky, korčule, sánky, bicykle a pod, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto ako napr. lyžiareň.
 25. Ubytovateľ zodpovedá hosťom a ďalším ubytovaným za veci vnesené do priestorov hotela, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, alebo na uloženie vecí podľa § 433 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za veci vnesené do iných priestorov hotela ubytovateľ nezodpovedá. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá do výšky určenej na základe Občianskeho zákonníka.
 26. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá ubytovateľ bez obmedzenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy v hotelovom trezore na základe potvrdenia. Právo na náhradu škody je povinný hotelový hosť uplatniť u ubytovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7. dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 27. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločné priestory hotela. Na hotelovej izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa v čase od 09:00 do 21:00 hod. Ubytovaný hosť je povinný nahlásiť identifikačné údaje návštevy na hotelovej recepcii do knihy návštev.
 28. Hosť má právo kedykoľvek pred začiatkom svojho pobytu zrušiť objednávku za uplatnenia podmienok stavených ubytovacími podmienkami. V prípade zrušenia objednávky zo strany hosťa zaslaním písomného alebo e-mailového oznámenia na [email protected], je zmluva o ubytovaní zrušená ku dňu, kedy bolo doručené zrušenie ubytovateľovi. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že hosť nenastúpi na pobyt je hosť povinný uhradiť príslušný storno poplatok: od objednávky do 30 dní pred nástupom 30% z ceny pobytu, od 29 do 10 dní pred nástupom 50% z ceny pobytu, od 9 do 00 dní pred nástupom 100% z ceny pobytu.
 29. Storno poplatok sa odpočíta zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak je zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu vyššia ako suma storno poplatku, rozdiel ubytovateľ vráti hosťovi. V prípade ak je výška zálohy nižšia ako storno poplatok je hosť povinný doplatiť sumu storna do plnej výšky.
 30. V spoločných priestoroch hotela, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok hotela. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela.
 31. V celom objekte hotela platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto pred vchodom do hotela.
 32. Hotelové izby sú vybavené požiarnymi hlásičmi, ktoré sú napojené na centrálny panel elektronickej protipožiarnej signalizácie (EPS). Požiarne hlásiče reagujú na teplo a dym a ich aktiváciou sa spúšťa požiarny poplach. Manipulácia s požiarnym čidlom môže spustiť požiarny poplach. V prípade vyvolania aktivácie požiarnych hlásičov z nebanlivosti znáša hosť vzniknutú škodu ako aj paušálnu náhradu škody vo výške 100€ za narušenie bežného fungovania hotela ako nemajetkove ujmy.
 33. Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi s označením, ktoré sú červenej farby a po rozbití ochranného sklíčka spúšťajú okamžitý požiarny evakuačný poplach. Manipulácia s požiarnym hlásičom môže spustiť okamžitý požiarny evakuačný poplach. Za poškodenie požiarneho hlásiča z nedbanlivosti je ubytovateľ oprávnený uplatniť voči hosťovi náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním hosťa vznikla.
 34. Priestory hotela sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi. V prípade ich poškodenia zo strany hosťa, jeho sprievodu alebo návštevy z nedbanlivosti alebo úmyselne si ubytovateľ môže voči hosťovi uplatniť náhradu škody vzniknutej na týchto zariadeniach vrátane škody spôsobenej na iných predmetoch v dôsledku neoprávneného úmyselného použitia týchto zariadení.
 35. Na hotelovej izbe, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
 36. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 37. Na hotelovej izbe alebo v spoločenských priestoroch nie je hosť oprávnený premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto ubytovateľovi vznikne.
 38. Pri dočasnom odchode z hotelovej izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii hotela.
 39. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami hotela, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch hotela.
 40. Z bezpečnostných dôvodov je hotelový hosť povinný zabezpečiť sprievod a dozor dospelej osoby pre maloleté osoby v hotelovej izbe ako aj v ostatných priestoroch hotela.
 41. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný pri použití hotelového výťahu dodržiavať pokyny pre jeho obsluhu umiestnené v kabíne výťahu. Samostatne obsluhovať hotelový výťah môžu iba dospelé osoby.
 42. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre hotelový personál ubytovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 43. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hotelového hosťa sa na hotelovej recepcii nachádza lekárnička.
 44. Vstup do objektu hotela s domácim zvieraťom ako aj jeho ubytovanie na hotelovej izbe nie je možné.
 45. Hosť, jeho sprievod a návšteva sú povinní rešpektovať písomné pokyny umiestnené na viditeľnom mieste v spoločných častiach a zariadeniach hotela ako aj pokyny personálu hotela. V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov. Personál ubytovateľa je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.
 46. V priestoroch hotela platí zákaz nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.
 47. Ubytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služieb hotela osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
 48. Časť priestorov pred hotelom a bazénová časť priestorov Relax centra je monitorovaná kamerovým systémom. Priestory monitorované kamerovým systémom sú označené príslušným piktogramom upozorňujúcim hostí a návštevníkom hotela na kamerový systém.
 49. Hosť uzatvorením zmluvy o ubytovaní udeľuje súhlas s monitorovacím kamerovým systémom.
 50. Hosť je povinný rešpektovať zákonné povinnosti ubytovateľa a poskytnutú mu pri ich plnení súčinnosť.
 51. Ubytovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje osobné údaje v zmysle príslušneho právneho nariadenia.
 52. Ubytovateľ je povinný pri ubytovaní cudzinca overiť jeho totožnosť, do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania.
 53. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma poverená osoba ubytovateľa. Pri reklamácii služieb je hosť aj ubytovateľ povinný postupovať podľa reklamačného poriadku umiestneného na recepcii hotela.
 54. Tento ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.01.2016 a je dostupný na www.hotelslovan.sk a k nahliadnutiu na recepcii hotela.