WARUNKI HANDLOWE

Regulamin zakwaterowania Hotelu SLOVAN Tatrzańska Łomnica

 1. Regulamin zakwaterowania reguluje zasady zachowania zamawiającego, zwanego dalej „gościem“, oraz dalsze prawa i obowiązki kwaterodawcy i gościa.
 2. W Hotelu SLOVAN Tatrzańska Łomnica, zwanego dalej „hotelem“, może zakwaterować się tylko gość, który ma zamówione usługi potwierdzone przez recepcję hotelu, wykupił zakwaterowanie bezpośrednio w recepcji hotelu, lub jego zakwaterowanie zostało zgłoszone przez inną osobę.
 3. Zamówione zakwaterowania stanie się dla gościa wiążące w momencie doręczenia prawidłowo wypełnionego formularza rezerwacyjnego, zwanego dalej “rezerwacją“ i wpłaceniu zaliczki, jeżeli żąda tego kwaterodawca. Doręczenie wypełnionego formularza rezerwacyjnego może odbyć się także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez recepcję hotelową zostaje zawarta umowa zakwaterowania pomiędzy gościem a kwaterodawcą według § 754 i nast. kodeksu cywilnego. Gość w momencie zawarcia umowy zakwaterowania ma prawo do zakwaterowania w zarezerwowanym pokoju hotelowym, na ustalony okres i zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzonej rezerwacji.
 4. Częścią umowy zakwaterowania jest niniejszy regulamin zakwaterowania, wiążący dla obydwu stron umowy. Gość wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie www.hotelslovan.sk zobowiązuje się podać pełne i prawdziwe dane, najpóźniej w formularzu zamówienia poinformować, że w pokoju hotelowym chce korzystać z własnego łóżeczka dziecięcego.
 5. Hotel może zakwaterować gościa, który zaraz po przybyciu wylegitymuje się przed pracownikiem recepcji i przedłoży swój dowód osobisty lub paszport. Kwaterodawca nie jest zobowiązany zakwaterować gościa, który się nie wylegitymuje.
 6. Gość hotelowy, który nie jest obywatelem Republiki Słowackiej, jest zobowiązany według ustawy o pobycie obcokrajowców wraz z obowiązującym brzmieniem, podać prawdziwe i kompletne dane przy wypełnianiu formularza zgłoszenia pobytu i przedłożyć go w recepcji hotelu zaraz po przyjeździe.
 7. Gość hotelowy może zakwaterować się w pokoju hotelowym po godz. 14:00, ale najpóźniej do godz. 22:00. W przypadku, gdy gość nie stawi się w recepcji hotelowej w dniu rozpoczęcia pobytu zgodnie z potwierdzoną rezerwacją w godzinach pomiędzy 14:00 a 22:00, traci on prawo do zakwaterowania w zarezerwowanym pokoju, a kwaterodawca ma prawo odstąpić od umowy zakwaterowania. W przypadku zamówionej płatnej usługi “wcześniejszy przyjazd” lub po wcześniejszych ustaleniach w zamówieniu grupowym, gość może zostać wcześniej zakwaterowany.
 8. Gość, który chce się zakwaterować w pokoju hotelowym przed godz. 10:00 musi zapłacić cenę zakwaterowania za poprzednią noc.
 9. Gość zobowiązuje się do korzystania z pokoju hotelowego do godz. 10:00 w ostatnim dniu swojego pobytu zgodnie z potwierdzoną rezerwacją. Gość zobowiązuje się opuścić pokój hotelowy, zabrać swoje rzeczy i wymeldować się w recepcji hotelowej najpóźniej do godz. 10:00 w ostatnim dniu swojego pobytu. Jeśli tak nie uczyni, kwaterodawca ma prawo żądać zapłatę za usługę płatną “późny wyjazd” według obowiązującego cennika.
 10. W przypadku, gdy gość nie wymelduje się do godziny 14:00, zobowiązuje się zapłacić kwaterodawcy cenę pobytu za kolejny dzień.
 11. Gość podczas swojego pobytu może parkować swój pojazd na górnym lub dolnym parkingu hotelowym. Górny parking z reguły jest zamykany od 24:00 do 06:30 godz. i jest niestrzeżony.
 12. Pojazdy silnikowe nie są odpowiednim miejscem do przechowywania rzeczy. Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące pozostawili w pojeździe na parkingach hotelowych.
 13. Gość za zakwaterowanie i świadczone usługi zobowiązuje się zapłacić cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie www.hotelslovan.sk, lub cenę, która została wcześniej uzgodniona w formie pisemnej. Kwaterodawca przy wyjeździe wystawi gościowi rachunek, który on zobowiązuje się zapłacić natychmiast po jego wystawieniu.
 14. Jeśli gość jest zakwaterowany na podstawie zamówienia, do którego doszło bezpośrednio w recepcji hotelu, zobowiązuje się przed zakwaterowaniem zapłacić co najmniej 70% ceny zamówionego pobytu.
 15. Kwaterodawca w szczególnych przypadkach może zaoferować inne, niż uzgodnione zakwaterowanie, jeżeli zasadniczo nie różni się ono od potwierdzonego zamówienia.
 16. Jeśli gość podczas swojego pobytu będzie chciał go przedłużyć, może mu kwaterodawca zaoferować inny pokój niż ten, w którym był pierwotnie zakwaterowany.
 17. Gość po zakwaterowaniu się w pokoju we własnym interesie sprawdzi jego stan i funkcjonowanie urządzeń oraz jego wyposażenie, a ewentualne wady natychmiast zgłosi w recepcji hotelu. Gość odpowiada za szkody spowodowane na majątku hotelu tj. wyposażeniu i urządzeniach, które zostaną wyrządzone z jego winy, w wyniku postępowania osób zakwaterowanych na podstawie jego zamówienia i gości, którzy go odwiedzają.
 18. Rekompensata finansowa za stratę klucza do pokoju hotelowego wynosi 20€.
 19. Śniadania podawane są w restauracji hotelowej od 07:30 do 09:00 godz., a kolacje w restauracji lub kawiarni od 18:00 do 19:30 godz., jeśli kwaterodawca wyjątkowo nie wyznaczy innego miejsca. Napoje podawane są w restauracji, kawiarni, na tarasie i w hali wejściowej hotelu. Gościom nie wolno bez zgody kwaterodawcy wynosić posiłków, napojów i serwisu hotelowego poza pomieszczenia przeznaczone do tego celu.
 20. W restauracji hotelowej, w kawiarni i wspólnych pomieszczeniach hotelowych jest zabronione konsumowanie własnego jedzenia i napojów, z wyjątkiem jedzenia dla dzieci.
 21. Gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu zakwaterowania, oraz ogólnych zasad moralnych i etycznych obowiązujących na terenie Republiki Słowackiej, w taki sposób, aby swoim zachowaniem nie ograniczali ani nie przeszkadzali pozostałym gościom hotelowym, a także odpowiednio zachowywali się w stosunku do personelu hotelowego. Kwaterodawca jest upoważniony, ale nie jest zobowiązany do upominania gościa o naruszaniu przez niego dobrych zwyczajów lub regulaminu zakwaterowania. Kwaterodawca może odstąpić od umowy zakwaterowania, jeśli zakwaterowany gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące pomimo upomnień w rażący sposób naruszają dobre zwyczaje lub obowiązki wypływające z umowy poprzez nieprzestrzeganie regulaminu zakwaterowania.
 22. Gość od 22:00 do 6:00 godz. jest zobowiązany przestrzegać ciszy nocnej.
 23. Gość przyjmuje do wiadomości, że podczas jego pobytu mają prawo do jego pokoju wejść pracownicy kwaterodawcy, np. pokojówka, konserwator itp. w celu wykonania swoich służbowych obowiązków.
 24. Goście nie mogą do swoich pokoi wnosić sprzętu sportowego i przedmiotów, np. nart, butów narciarskich, łyżew, sanek, rowerów itp. W hotelu znajduje się przechowalnia nart, która jest specjalnie przeznaczona do tego celu.
 25. Kwaterodawca w stosunku do gości i dalszych zakwaterowanych odpowiada za rzeczy wniesione do pomieszczeń hotelowych przeznaczonych do zakwaterowania lub przechowania rzeczy według § 433 a nast. kodeksu cywilnego. Kwaterodawca nie odpowiada za rzeczy wniesione do innych pomieszczeń hotelowych. Kwaterodawca odpowiada za klejnoty, pieniądze i inne drogocenne rzeczy do wysokości określonej w Kodeksie Cywilnym.
 26. Kwaterodawca odpowiada bez ograniczeń za klejnoty, pieniądze lub inne kosztowności tylko w tym przypadku, jeśli były one przechowywane w sejfie hotelowym na podstawie wystawionego potwierdzenia. Gość hotelowy jest zobowiązany natychmiast skorzystać z prawa do rekompensaty szkody u kwaterodawcy, najpóźniej do 7 dni, od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie.
 27. Goście mogą przyjmować wizyty innych osób w specjalnie do tego wyznaczonych wspólnych pomieszczeniach hotelu. Gość może przyjmować wizyty w pokoju hotelowym tylko za zgodą kwaterodawcy od 09:00 do 21:00 godz. Zakwaterowany gość zobowiązuje się podać w recepcji hotelu, w księdze gości dane identyfikacyjne odwiedzających go osób.
 28. Gość ma prawo w dowolnym momencie przed rozpoczęciem pobytu anulować zamówienie na zastosowanie warunków zakwaterowania. W przypadku anulowania zamówienia od strony gościa poprzez wysłanie pisemnej lub e-mailem zawiadomienia na adres reservation@hotelslovan.sk, jest umowa o anulowaniu zakwaterowania do dnia, w którym została anulowana dostarczona do właściciela. W przypadku, gdy gość nie przyjdzie na jego pobyt, gość jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty za anulowanie: od zamówienia do 30 dni przed przyjazdem 30% ceny pobytu, od 29 do 10 dni przed przyjazdem 50% od ceny pobytu, od 9 do 0 dni przed przyjazdem 100% ceny pobytu.
 29. Opłata za anulowanie zostanie odjęta od depozytu lub pobytu za opłatą. Jeżeli wpłacona kaucja, lub zapłacona cena jest wyższa, jako opłata za anulowanie, właściciel różnicy zwracanej gościowi. W przypadku, gdy kaucja jest niższa niż opłata za anulowanie, gość jest zobowiązany do zapłaty sumy anulowania w całości.
 30. Regulamin przeciwpożarowy hotelu jest wywieszony we wspólnych pomieszczeniach hotelowych, w widocznym i dostępnym miejscu. Gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące zobowiązują się postępować zgodnie z regulaminem przeciwpożarowym hotelu.
 31. W całym hotelu obowiązuje ścisły zakaz palenia. Zaraz przed wejściem do hotelu znajduje się odpowiednie miejsce przeznaczone dla palaczy.
 32. Pokoje hotelowe wyposażone są w sygnalizatory pożarowe, które są podłączone do centralnego panelu elektronicznej sygnalizacji przeciwpożarowej (EPS). Sygnalizatory pożarowe reagują na ciepło i dym, w wyniku czego zostaje uruchomiony alarm pożarowy. Ingerowanie do czujnika pożarowego może spowodować włączenie alarmu pożarowego. Gość w przypadku nieumyślnego włączenia sygnalizatorów pożarowych ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę oraz pokrywa rekompensatę szkody w wysokości 100€ za naruszenie normalnego funkcjonowania hotelu w formie szkody niemajątkowej.
 33. Korytarze hotelowe wyposażone są w czerwone sygnalizatory pożarowe z odpowiednim oznaczeniem, gdzie po rozbiciu szybki ochronnej natychmiast uruchamia się alarm przeciwpożarowy. Ingerencja do sygnalizatora pożarowego może natychmiast uruchomić ten alarm. Kwaterodawca za nieumyślne uszkodzenie sygnalizatora pożarowego może od gościa domagać się rekompensaty szkody, która powstała w wyniku jego postępowania.
 34. Pomieszczenia hotelowe są wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe i hydranty. W przypadku ich nieumyślnego lub umyślnego uszkodzenia przez gościa, osoby mu towarzyszącej lub go odwiedzającej, kwaterodawca może w stosunku do gościa domagać się rekompensaty powstałej szkody na tych urządzeniach wraz ze szkodą spowodowaną na innych przedmiotach w wyniku nieupoważnionego i świadomego korzystania tych urządzeń.
 35. W pokoju hotelowym jest zakazane używanie własnych urządzeń elektrycznych. Rozporządzenie to nie dotyczy urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej (maszynka do golenia, suszarka do włosów itp.) oraz przenośnej elektroniki (telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, kieszonkowe odtwarzacze muzyki, tablety, laptopy itp.), które spełniają obowiązujące normy, w przeciwnym razie gość odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.
 36. Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prywatnych urządzeń elektrycznych gościa, do których doszło w wyniku wahań napięcia lub przerw w dostawie energii elektrycznej.
 37. Gość w pokoju hotelowym lub we wspólnych pomieszczeniach nie może przenosić urządzeń, wykonywać napraw lub w jakikolwiek sposób ingerować do aparatów telefonicznych, odbiorników radiowych i telewizyjnych, suszarek do włosów, do sieci elektrycznej lub innej instalacji, w przeciwnym razie będzie odpowiadał za każdą szkodę, która powstanie kwaterodawcy.
 38. Gość opuszczający pokój hotelowy jest zawsze zobowiązany zamknąć kurki z wodą, zamknąć okna, drzwi balkonowe, wyłączyć odbiorniki elektryczne, prawidłowo zamknąć pokój hotelowy i klucz oddać w recepcji.
 39. Kwaterodawca nie odpowiada za ewentualne spory lub konflikty powstałe pomiędzy gośćmi hotelowymi, jednak w zakresie możliwości ustawowych zobowiązuje się do wprowadzenia niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia porządku we wspólnych pomieszczeniach hotelowych i pokojach.
 40. Gość hotelowy z powodów bezpieczeństwa jest zobowiązany zapewnić w pokoju hotelowym oraz pozostałych pomieszczeniach opiekę i nadzór osoby dorosłej nad niepełnoletnimi osobami.
 41. Gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące są zobowiązani przestrzegać wszystkich zasad obowiązujących podczas korzystania z windy, które się w niej znajdują. Jedynie osoby dorosłe mogą samodzielnie korzystać z windy.
 42. Gość z powodów bezpieczeństwa zobowiązuje się respektować oznaczenie drzwi przeznaczonych tylko dla personelu hotelowego kwaterodawcy oraz nie wkładać przedmiotów do otworów przeznaczonych do konserwacji obiektu, w przeciwnym razie będzie odpowiadał za powstałe szkody.
 43. Gdy gość odniesie obrażenia, może mu zostać udzielona pierwsza pomoc za pomocą apteczki znajdującej się w recepcji hotelu.
 44. Zabronione jest wejście ze zwierzątkiem domowym do hotelu oraz jego zakwaterowanie w pokoju hotelowym.
 45. Gość, osoby go odwiedzające lub mu towarzyszące zobowiązują się respektować zasady umieszczone w widocznym miejscu we wspólnych pomieszczeniach oraz wytyczne personelu hotelowego. W pomieszczeniach hotelowych dozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych tylko przez osoby pełnoletnie. Personel kwaterodawcy może nie sprzedać lub nie podać napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i osobom będącym widocznie pod wpływem alkoholu lub innej substancji odurzającej.
 46. W pomieszczeniach hotelowych obowiązuje zakaz noszenia broni i amunicji, oraz ich przechowywanie w stanie umożliwiającym natychmiastowe użycie.
 47. Kwaterodawca ma prawo nie zgodzić się na korzystanie z usług hotelowych przez osoby chore na choroby zakaźne.
 48. Teren przed hotelem i część basenowa w Centrum Relaksu są monitorowane. Miejsca monitorowane są oznaczone odpowiednim piktogramem informującym gości i osoby ich odwiedzające o monitoringu.
 49. Gość zawierając umowę zakwaterowania wyraża zgodę na monitorowanie.
 50. Gość zobowiązuje się respektować obowiązki ustawowe kwaterodawcy i udzieloną mu pomoc przy ich pełnieniu.
 51. Kwaterodawca jest upoważniony prowadzić księgę gości, która zawiera dane osobowe zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.
 52. Kwaterodawca jest upoważniony przy zakwaterowywaniu obcokrajowca sprawdzić jego tożsamość, do księgi zakwaterowanych gości wpisać przy nazwisku obcokrajowca także jego obywatelstwo, wypełnić urzędowy formularz zgłoszeniowy pobytu obcokrajowca i doręczyć go do odpowiedniej jednostce słowackiej Policji do pięciu dni od zakwaterowania.
 53. Skargi gości, reklamacje i ewentualne propozycje poprawy jakości funkcjonowania hotelu przyjmuje upoważniona osoba kwaterodawcy. Gość i kwaterodawca przy reklamacji usług są zobowiązani postępować zgodnie z regulaminem reklamacji znajdującym się w recepcji hotelu.
 54. Niniejszy regulamin zakwaterowania został zatwierdzony przez kwaterodawcę, obowiązuje od 01.01.2014 r., jest zamieszczony na stronie www.hotelslovan.sk i dostępny do wglądu w recepcji hotelu.