UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVANIE

1. Prevádzkovateľom Hotela SLOVAN Tatranská Lomnica je spoločnosť SILVER SPOON s.r.o. so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina (ďalej len ako „ubytovateľ“).

2. V Hoteli SLOVAN Tatranská Lomnica (ďalej len ako „hotel“) môže byť ubytovaný iba hosť, ktorý má objednané a recepciou hotela potvrdené služby, alebo ak došlo k ubytovaniu priamo na recepcii hotela, alebo ak je hosť k ubytovaniu prihlásený.

3. Klientom realizovaná objednávka ubytovania sa pre ubytovateľa stáva záväznou po vyplnení rezervačného formulára klientom, potvrdení rezervácie hotelovou recepciou a pripísaním predpísanej zálohovej platby na účet ubytovateľa.

4. Klient sa pri vypĺňaní rezervačného formulára ubytovania na www.hotelslovan.sk zaväzuje uvádzať úplné a pravdivé informácie vrátane informácie o zámere priniesť si na hotelovú izbu vlastnú cestovnú detskú postieľku.

5. Za účelom ubytovania klienta ako hotelového hosťa (ďalej len ako „hosť“) je hosť povinný sa pri príchode identifikovať zamestnancovi recepcie hotela predložením svojho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

6. Hotelový hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode na recepcii hotela.

7. Zamestnanec recepcie hotela môže požadovať uvedenie mobilného telefónneho čísla hosťa za účelom prípadného kontaktovania mimo hotelovej izby (napr. v prípade neskorého návratu z turistickej vychádzky, v prípade zabudnutých vecí na hotelovej izbe a pod.) a rovnako aj evidenčné číslo vozidla (EČV) hosťa pre prípad potreby preparkovať vozidlo a pod.

8. Hotelového hosťa je možné ubytovať na hotelovej izbe po 14:00 hodine. V prípade objednanej platenej služby “skorý príchod” alebo, ak to bolo vopred dohodnuté v skupinovej objednávke, je možné hosťa ubytovať aj skôr. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie na hotelovej izbe pred 10:00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

9. Na základe objednaného a recepciou hotela potvrdeného ubytovania je ubytovateľ povinný ubytovať hosťa najneskôr do 22:00 hod., zároveň do tohto času izbu pre hosťa rezervuje.

10. Hosť je oprávnený používať hotelovú izbu počas doby svojho pobytu a je povinný hotelovú izbu opustiť a odhlásiť svoj pobyt na recepcii hotela najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania. Ak tak hotelový hosť neurobí, bude mu ubytovateľ účtovať cenu za platenú službu „neskorý odchod“ podľa platného cenníka, po 14:00 hodine mu môže ubytovateľ účtovať aj pobyt za nasledujúci deň.

11. Počas svojho pobytu môže hotelový hosť parkovať svoje vozidlo na hornom alebo dolnom hotelovom parkovisku. Horné parkovisko je spravidla uzatvorené v čase od 24:00 do 06:30 hod. a nie je strážené strážnou službou. Ubytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na hotelových parkoviskách.

12. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je zverejnený na www.hotelslovan.sk, prípadne cenu vopred písomne dohodnutú. Spravidla pri odchode vystaví ubytovateľ hosťovi písomný účet, ktorý je splatný okamžite po vystavení. Ak je hosť ubytovaný na základe objednávky, ktorá vznikla priamo na recepcii hotela, je hosť povinný uhradiť minimálne 70% svojho objednaného pobytu už pri nástupe.

13. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

14. Ak hosť dodatočne, počas pobytu, požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

15. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii ubytovateľa. V prípade, že závady a nedostatky bezodkladne nenahlási na recepcii hotela, bude za závady zodpovedať ako keby ich spôsobil sám. Poplatok za stratu kľúča od hotelovej izby je 20€.

16. V hotelovej izbe Plus, Apartmán a Mezonet je k dispozícii bezodplatné pripojenie na internet (žltý kábel na písacom stole).

17. Raňajky sú podávané v reštaurácii v čase 07:30–09:00 hod., večere sú podávané v reštaurácii alebo v kaviarni v čase 18:00–19:30 hod., pokiaľ ubytovateľ výnimočne nestanoví inak. Nápoje sú podávané v reštaurácii, v kaviarni, na terase a vo vstupnej hale hotela. Hosť sa zaväzuje nevynášať pokrmy, nápoje a hotelový servis mimo týchto priestorov bez súhlasu ubytovateľa.

UPOZORNENIA

18. Hosť je povinný správať sa na hotelovej izbe a v ostatných priestoroch hotela tak, aby svojim chovaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí hotela. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. Ubytovanie s domácim zvieraťom nie je povolené.

19. Hosť súhlasí, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci ubytovateľa.

20. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety (lyže, lyžiarske topánky, korčule, sánky, bicykle, kolieskové korčule a pod.) na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto ako napr. lyžiareň.

21. Ubytovateľ nezodpovedá za veci hosťom, jeho návštevou alebo sprievodom vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, stravovanie alebo na uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá ubytovateľ iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy v hotelovom trezore na základe potvrdenia.

22. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá iba ak boli uložené v hotelovom trezore a to do výšky určenej zákonom. Právo na prípadnú náhradu škody je povinný hotelový hosť uplatniť u ubytovateľa bez zbytočného odkladu.

23. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory hotela. Na hotelovej izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa v čase od 09:00 do 21:00 hod. Ubytovaný hosť je povinný nahlásiť identifikačné údaje návštevy na hotelovej recepcii do knihy náštev.

24. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na voľných plochách pred a za hotelom tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných hostí a návštevníkov hotelového areálu.

STORNO PODMIENKY

25. Hosť má právo kedykoľvek pred začiatkom svojho pobytu tento zrušiť za uplatnenia storno podmienok. V prípade zrušenia zmluvného vzťahu zo strany hosťa zaslaním písomného alebo e-mailového oznámenia na [email protected], je objednávka stornovaná ku dňu, kedy bolo doručené jej zrušenie. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že hosť nenastúpi na pobyt je hosť povinný zaplatiť príslušný storno poplatok:

Storno podmienky pre pobyty v SEZÓNE

  • od 39 do 30 dní pred nástupom     5% z ceny pobytu, minimálne 30€
  • od 29 do 20 dní pred nástupom     20% z ceny pobytu
  • od 19 do 7 dní pred nástupom       50% z ceny pobytu
  • od 6 dní do nástupu                           70% z ceny pobytu

Storno podmienky pre pobyty v TOP SEZÓNE

  • od 39 do 30 dní pred nástupom     20% z ceny pobytu
  • od 29 dní do nástupu                          70% z ceny pobytu

26. Storno poplatok sa odpočíta zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak je zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu vyššia ako suma storno poplatku, rozdiel ubytovateľ vráti hosťovi.

27. Ubytovateľ si vyhradzuje právo storno poplatok znížiť z dôvodov osobitného zreteľa.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

28. V spoločných priestoroch hotela, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok hotela. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela.

29. V celom objekte hotela platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto pred vchodom do hotela.

30. Hotelové izby sú vybavené požiarnymi čidlami, ktoré sú napojené na centrálny panel elektronickej protipožiarnej signalizácie (EPS). Požiarne čidlá reagujú na teplo a dym a ich aktiváciou sa spúšťa požiarny poplach. Manipulácia s požiarnym čidlom môže spustiť požiarny poplach. Zmätočnú aktiváciu, manipuláciu alebo zakrývanie požiarneho čidla môže ubytovateľ spoplatniť sumou 50€.

31. Hotelové chodby sú vybavené požiarnymi hlásičmi s označením, ktoré sú červenej farby a po rozbití ochranného sklíčka spúšťajú okamžitý požiarny evakuačný poplach. Manipulácia s požiarnym hlásičom môže spustiť okamžitý požiarny evakuačný poplach. Zneužitie alebo poškodenie požiarneho hlásiča môže ubytovateľ spoplatniť sumou 100€.

32. Priestory hotela sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ich zneužitie môže ubytovateľ spoplatniť sumou 70€.

33. Na hotelovej izbe, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

34. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.

35. Na hotelovej izbe alebo v spoločenských priestoroch nie je hosť oprávnený premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto ubytovateľovi vznikne.

36. Pri dočasnom odchode z hotelovej izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii hotela.

37. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami hotela, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch hotela.

38. Z bezpečnostných dôvodov je hotelový hosť povinný zabezpečiť sprievod a dozor dospelej osoby pre deti vo veku do 10 rokov v hotelovej izbe ako aj v ostatných priestoroch hotela.

39. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný pri použití hotelového výťahu dodržiavať pokyny pre jeho obsluhu umiestnené v kabíne výťahu. Samostatne obsluhovať hotelový výťah môžu iba osoby staršie ako 10 rokov.

40. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre hotelový personál ubytovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.

41. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hotelového hosťa sa na hotelovej recepcii nachádza lekárnička.

OBMEDZENIA

42. Vstup do objektu hotela s domácim zvieratkom ako aj jeho ubytovanie na hotelovej izbe nie je možné.

43. V priestoroch hotela je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako 18 rokov. Personál ubytovateľa je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.

44. V spoločných priestoroch hotela a na odbytových strediskách hotela nie je povolené konzumovať vlastné nápoje a pokrmy s výnimkou detskej stravy.

45. V priestoroch hotela platí zákaz nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.

46. Ubytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služieb hotela osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

47. Časť priestorov pred hotelom a bazénová časť Relax centra je monitorovaná kamerovým systémom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

48. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma prevádzkový manažér ubytovateľa.

49. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky. V prípade nedodržiavania uvedených ustanovení, má ubytovateľ právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu.

50. Tento ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.09.2012 a je dostupný na www.hotelslovan.sk a k nahliadnutiu na recepcii hotela.